ms_admin_access_groups

 • Administratoren Gruppen Berechtigungen zu Rechte Gruppen Zuweisungen

  Struktur


  Feldname Datentyp Beschreibung
  admin_access_group_id int(11) NOT NULL default '0' DATENSATZ ID
  languages_id tinyint(4) NOT NULL default '1' Sprach ID (ref. languages)
  admin_class int(11) NOT NULL default '0' Administratoren Klassen ID (ref. ms_admin_class)
  admin_access_group_name varchar(32) NOT NULL default Berechtigungs Gruppen Name


  Indize

  Indextyp Indexname Indexspalten
  PRIMARY KEY admin_access_group_id, languages_id

Share